Výuka anglického jazyka

Nové pololetí začíná 29. 1. 2018

Kurzy se konají v nových prostorách budovy dětského centra 

Duhový ráj na adrese Okružní 1, Lesná.

Využijte možnost se kdykoliv přijít podívat na ukázkovou lekci zdarma,budeme se na Vás těšit.Organizace roku JARO 2018  ROZVRH-JARO-2018.pdf
Nabídka kurzů pro Vás
Angličtina A1 Pololetní kurz Začátečníci A1 Po 7:45 - 8:45, St 11:00 - 12:00
1x 60 min/týdně
2550 Kč / osoba detail
Angličtina A2 Pololetní kurz Mírně pokročilí A2 Po 9:00 - 10:00, Po 19:00 - 20:00
1x 60 min/týdně
3300 Kč / osoba detail
Angličtina A2+ Pololetní kurz Mírně pokročilý A2+ Po 9:00 - 10:00, Po 19:00 - 20:00
1 x 60min / týdně
2 550 Kč detail
Angličtina B1 Pololetní kurz Středně pokročilí B1 Po 8:00 - 9:30, Po 18:00 - 19:00, St 8:30 - 9:30
1x 90 min/týdně
3300 Kč / osoba detail
Angličtina B2 Pololetní kurz Vyšší pokročilí B2 Čt 7:30 - 8:30, Čt 9:00 - 10:30
1x 60 min/týdně
2550 Kč / osoba detail
Teacher training course Kurz školení pro učitele minimální B1 B1 16. 3. 2018
1x 195min
450,- Kč detail
Angličtina A1 Pololetní kurz Začátečníci / Elementary A1 Po 7:45 - 8:45, St 11:00 - 12:00
1x 60 min/týdně
2550 Kč / osoba detail
Angličtina B1 Pololetní kurz Středně pokročilí B1 Po 8:00 - 9:30, Po 18:00 - 19:00, St 8:30 - 9:30
1x 90 min/týdně
3300 Kč / osoba detail
Angličtina A2 - konverzace Pololetní kurz Mírně pokročilí / Pre-Intermediate A2 Po 9:00 - 10:00, Po 19:00 - 20:00
1x 60 min/týdně
2550 Kč / osoba detail
Angličtina B1 - konverzace Pololetní kurz Středně pokročilí B1 Po 8:00 - 9:30, Po 18:00 - 19:00, St 8:30 - 9:30
1x60 min/ týdně
2550 Kč / osoba detail
Angličtina A2 Pololetní kurz mírně pokročilí A1 Po 9:00 - 10:00, Po 19:00 - 20:00
1x 60 min/týdně
2550 Kč / osoba detail
Angličtina B2 Pololetní kurz Vyšší pokročilí / Uppre- Intermediate B2 Po 7:45 - 8:45, St 11:00 - 12:00
1x 60 min/týdně
2550 Kč / osoba detail
Angličtina 12+ Pololetní kurz Mírně pokročilí konverzace Pondělí 16:30 - 17:30
1x 60 min/týdně
2550 Kč / osoba detail
Angličtina děti 4+ Pololetní kurz Děti 4 a více let začátečníci Pondělí 15:45 - 16:30
1x45min/ týdně
2000 Kč / osoba detail
Angličtina děti 6+ Pololetní kurz Děti 6 a více let začátečníci Středa 16:00 - 16:45
1x45min/ týdně
2000 Kč / osoba detail
Angličtina děti 5+ Pololetní kurz Děti 5 a více let začátečníci Po 16:00 - 16:45
1x45min/týdně
2000 Kč / osoba detail
Angličtina děti 7+ Pololetní kurz Děti 7 a více let začátečníci Po 17:00 - 17:45, St 17:00 - 17:45
1x45 min/ týdně
2000 Kč / osoba detail
Nenašli jste, co jste hledali? Dejte nám vědět :)
Máte dotaz?
Kontaktujte nás
 Security code
Kde nás najdete?
Mapa
Úroveň pokročilosti
 • Začátečník - A1

  Začátečník - A1

  Porozumění

  Poslech

  Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.

  Čtení

  Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.
  Mluvení

  Ústní interakce

  Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé.

  Samostatný ústní projev

  Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám.

   

  Psaní

  Písemný projev

  Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu.

   

  zavřit

 • Mírně pokročilí - A2

  Mírně pokročilí - A2

  Porozumění

  Poslech

  Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání).
  Dokážu pochopit smysl krátkých jasných, jednoduchých zpráv a hlášení.

  Čtení

  Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních
  materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým
  osobním dopisům.
  Mluvení

  Ústní interakce

  Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých  tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet.

  Samostatný ústní projev

  Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

  Psaní

  Písemný projev

  Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý  osobní dopis, například poděkování.

  zavřit

 • Středně pokročilí - B1

  Středně pokročilí - B1

  Porozumění
  Poslech

  Rozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných 
  událostí nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

  Čtení

  Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přání v osobních dopisech.
   

  Mluvení
  Ústní interakce

  Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se
  bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).

  Samostatný ústní projev

  Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal(a) události a své zážitky, sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce.


  Psaní
  Písemný projev

  Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

  zavřit

 • Vyšší pokročilí - B2

  Vyšší pokročilí - B2

  Porozumění
  Poslech

  Rozumím delším promluvám a přednáškám a dokážu sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znám. Rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce.

  Čtení

  Rozumím článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumím textům současné prózy.


  Mluvení
  Ústní interakce

  Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážu se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.

  Samostatný ústní projev

  Dokážu se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení.

  Psaní
  Písemný projev

  Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedu zdůraznit, čím jsou pro mne události a zážitky osobně důležité.

  zavřit

 • Pokročilí - C1

  Pokročilí - C1

  Porozumění
  Poslech

  Rozumím dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým, a jsem schopen/schopna ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru.

  Čtení

  Rozumím dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým, a jsem schopen/schopna ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru.

  Mluvení
  Ústní interakce

  Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umím používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umím přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích.

  Samostatný ústní projev

  Umím jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.

  Psaní
  Písemný projev

  Umím se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umím psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuji za nejdůležitější. Umím zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen.

  zavřit